Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden van PC-Compleet, gevestigd en kantoorhoudende te Breda (KvK 20106555)

1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door PC-Compleet (ook te noemen verkoopster) met derden aangegaan.
1.2 Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, danwel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Prijzen
3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende inkoopprijzen. Indien zich nadien prijsverhogingen mochten voordoen (bijv. i.g.v. wijziging dollarkoers, verhoging van rechten, accijnzen etc.) dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.2 De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting.
3.3 Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

4. Annulering en wijziging
4.1 Voor annulering van een opdracht is onze toestemming vereist. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 20% der hoofdsom aan ons te voldoen i.g.v. andere produkten, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat de gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.
4.2 Het bepaalde in de voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving komende van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
4.3 Indien verkoopster door overmacht of andere omstandigheden buiten haar macht om wordt verhinderd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, de uitvoering op te schorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een aan de opdrachtgever gerichte brief of telefax ontbonden te verklaren, zonder aan enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Levering en vervoer
5.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2 Vervoer van de te leveren zaken geschiedt behoudens andersluidend beding- voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Alle in reparatie gegeven goederen dienen binnen twee weken te worden opgehaald. Voor elke week daarna wordt € 7,== opslagkosten berekend. Na zes weken worden de goederen vernietigd.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd (incl. eventuele rente en boetes) heeft voldaan.
6.2 Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is verkoopster zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De koper machtigt de verkoopster de plaats de betreden waar deze zaken zich bevinden.
6.3 De koper is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van ons rust, in beslag worden genomen.
6.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen buiten de normale uitoefening van het bedrijf, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Reclames
7.1 Eventuele reclames dienen onmiddellijk schriftelijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting van de diensten, e.e.a. teneinde verkoopster in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.
7.2 De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
7.3 Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen mits binnen de termijn gereclameerd, en dienen na verkrijging van onze toestemming binnen 7 dagen na reclamatie franco in ons magazijn te worden afgeleverd.
7.4 De waarde van de teruggeleverde zaken, voorzover afgeleverd binnen gestelde termijnen, wordt volledig gecrediteerd indien de reden van reclamering geheel te wijten is aan verkoopster. Indien de reden van reclamering te wijten is aan koper, en/of de levering niet binnen de gestelde termijnen heeft plaatsgevonden, zal creditering plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten, met een minimum van € 5,== per artikel, ongeacht het aantal.

8. Afwijkingen
8.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, welke normaliter niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handssusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond zijn voor reclame.
8.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

9. Garantie
9.1 Behoudens hetgeen in artikel 9.3 is bepaald verstrekt verkoopster op de door haar geleverde zaken een garantie op materiaal en fabricagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in dat verkoopster zulks naar haar keuze- naar beste vermogen deze fouten zal (laten) herstellen, danwel de zaken zal vervangen door een minimaal gelijkwaardig product. Producten of onderdelen daarvan die door verkoopster (of haar vertegenwoordigster van rechtswege) worden vervangen, worden het eigendom van verkoopster.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik en/of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld vocht, verkeerde netspanning, blikseminslag, statische elektriciteit, etc.) of dat de producten door anderen dan verkoopster zijn gewijzigd, cq. Beschadigd of opengemaakt. Indien er sprake is van een buiten de garantie en/of garantietermijn vallende fout zal het product op kopers kosten worden geretourneerd aan koper, waarbij tevens € 25,== behandelingskosten in rekening zal worden gebracht.
9.3 Tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk gecommuniceerd door verkoopster in prijslijsten e.d. geldt ten aanzien van de door verkoopster geleverde zaken een garantietermijn van 12 maanden na het tijdstip van facturering. Indien door verkoopster producten worden aangeboden met een garantietermijn langer dan 12 maanden, dan is deze langere garantietermijn gebaseerd op een door de fabrikant (of haar vertegenwoordiger van rechtswege) aan verkoopster geboden langere fabrieksgarantie. Verkoopster biedt deze langere garantie termijn aan namens de fabrikanten onder voorbehoud van de mogelijkheid voor verkoopster om bij de fabrikant een blijvend beroep te doen op deze langere garantietermijn. Eventueel door verkoopster ter vervanging geleverde producten hebben een garantietermijn van maximaal 12 maanden, gelimiteerd tot het einde van de garantieperiode van het oorspronkelijke geleverde product. Indien producten worden geleverd met een op de verpakking en/of in de beschrijving vermelde langere garantietermijn, dan dient koper na afloop van de termijn van 12 maanden voor een beroep op deze langere garantieperiode zich rechtstreeks bij de fabrikant of diens vertegenwoordiger te melden.
9.4 Verkoopster treedt voor een aantal producten op als vertegenwoordiger van fabrikanten van producten die zelf zorgdragen voor afhandeling van garantieproblemen, hetzij rechtstreeks hetzij door inschakelingen van derden die de garantie afhandeling in opdracht van de fabrikant uitvoeren. Koper dient in het geval dat een beroep op de garantie noodzakelijk is zelf rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of de door fabrikant aangewezen derden.
9.5 De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing op onderdelen en samenstellingen. Een beroep op garantie als gevolg van normale slijtage opgetreden tijdens de garantieperiode is nadrukkelijk uitgesloten. Geen garantie wordt gegeven op gebruiksgoederen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot inktpatronen en toners van printers), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegezegd door verkoopster.
9.6 De garantie vervalt indien een door de leverancier aangebracht serienummer is verwijdert of niet meer leesbaar is als gevolg van beschadiging. Voor zover er sprake is van door verkoopster aangebrachte garantiezegels, dan wordt de koper aanbevolen deze niet te verwijderen, daar dit de afhandeling van de garantieclaim aanzienlijk te vertragen.
9.7 Verkoopster wijst nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van verlies van data opgeslagen op media zoals harddisks, floppys, e.d.. Verkoopster is slechts verantwoordelijk voor vervanging cq. reparatie van of vergoeding voor de desbetreffende producten en voor zover deze garantiebepalingen van toepassing zijn. Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van data die zich in of bij de apparatuur bevindt. Verkoopster zal nimmer verantwoordelijk zijn voor enig verlies van data.
9.8 Een beroep op garantie kan slechts gehonoreerd worden indien koper gebruikt maakt van de op dat moment geldende procedure van de verkoopster.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien verkoopster aansprakelijk wordt gesteld voor de schade vanwege en ondeugdelijke levering, is zij louter aansprakelijk voor de (aantoonbare) schade die het directe of onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door verkoopster, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot creditering van de koopsom van de producten van de desbetreffende levering direct na ontvangst in het magazijn van verkoopster.
10.2 Aansluitend op het vorige artikel, sluiten we uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg cq. bedrijfsschade ter zake tekortkomingen en/of gebreken uit.
10.3 Verkoopster is niet aansprakelijk voor schade die aan of door de geleverde zaken wordt veroorzaakt indien e.e.a. het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstalling (etc.) van de zaken.
10.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen welke mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

11. Betalingcondities
11.1 Betaling dient te geschieden, zonder enige korting, binnen het aantal dagen na factuurdatum zoals vastgelegd op de facturen, door storting of overmaking op een door ons opgegeven bankrekening, waarbij als betaaldatum geldt de valutadatum zoals opgegeven door onze bank na ontvangst van de betaling.
11.2 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei in gebrekenstelling is vereist en is de afnemer gehouden tot vergoeding van een rente van 1% per maand over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
11.3 Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buiten gerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, e.e.a. met een minimum van Eur 75,00.
11.4 Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij is verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met verkoopster.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Over alle overeenkomsten in transacties is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Met inachtneming van artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijk Rechtvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen PC-Compleet en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Breda, met dien verstande dat PC-Compleet, het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.